Onstanthof.nl

Inloggen of inschrijven

Scholenschuif: Nieuwe locatie basisscholenBewoners rondom het Abtswoudsepark hebben recent een brief van de gemeente Delft ontvangen. Daarin wordt beschreven dat het college van B&W en de schoolbesturen onderzoek doen naar een nieuwe locatie voor de basisscholen. Nieuwbouw is volgens hen nodig, omdat het totaal aantal leerlingen in de wijk is gedaald en het merendeel van de huidige locaties aan renovatie toe is. Men kijkt op dit moment naar een locatie aan het Vietnampad / Iqbal Mashipad. Dit is nabij de keerlus van tram 1.


Voorgeschiedenis

De eerste aanzet tot de zogeheten “scholenschuif” is al in 2013 gemaakt. In het integraal huisvestingsplan van de gemeente Delft lezen we: “Om de levensvatbaarheid van de scholen te verbeteren en de grootschalige leegstand in Tanthof te verminderen, zou het aantal basisscholen in Tanthof moeten worden teruggebracht van zes naar drie.”

Vanuit dit plan is onderzoek gedaan naar mogelijkheden, waarbij ook locaties voor nieuwbouw zijn onderzocht. Op de website van de gemeente lezen we in een nieuwsbericht van 11 december: “In 2017 is vervolgens tussen de besturen van de scholen en de gemeente een startdocument getekend waarin is overeengekomen om een eerste voorkeurslocatie verder te onderzoeken: een gezamenlijke locatie waar alle kinderen terecht kunnen en één plek voor de basisscholen op een centrale locatie in de wijk.”

Uiteindelijk is men op de locatie in het Abtswoudsepark terecht gekomen. Een eerste haalbaarheidsstudie is gedaan en nu volgt een verder onderzoek naar de haalbaarheid.


BHTD en de scholenschuif

klik om dit kaartje te vergroten
De beoogde locatie voor de scholencampus in het Abtswoudsepark nabij de keerlus van tram 1.

In de algemene ledenvergadering van 19 juni en tijdens de kick-off van de BHTD werkgroepen op 20 september kwam het onderwerp scholenschuif al ter sprake. Bewoners hadden – als ouder van een van de basisscholen of via andere bewoners – al gehoord over het plan. Er wordt een scholencampus van drie gebouwen ontwikkeld voor ruim 1000 leerlingen van de drie schoolbesturen. De aanwezige bewoners uitten hun zorgen omtrent een aantal wijkbelangen. Zo kwamen onder meer de bereikbaarheid van de locatie, de verkeersdrukte die zal toenemen en het behoud van het kleinschalige en vooral groene karakter van de wijk aan bod. Tijdens de wijkwandeling met raadsleden eind september heeft het bestuur deze zorgen direct meegegeven.

In november heeft het BHTD bestuur overleg gehad met de coördinator wijkversterking Tanthof. Hierbij is ook de scholenschuif aan de orde gekomen. Wij hebben de zorgen van bewoners geuit en aangegeven dat we het belangrijk vinden de wijk bij deze ontwikkeling te betrekken. Uit het gesprek bleek dat de gemeente en de schoolbesturen beiden hun eigen belang hebben. De gemeente heeft een regionale opdracht tot het bouwen van 15.000 (senioren)woningen. Hiervoor ziet men kansen op de huidige locaties van de scholen. De scholenschuif zou daarbij als vliegwiel kunnen dienen. Schoolbesturen op hun beurt hebben behoefte aan goede, duurzame en betaalbare huisvesting. Zij zien dat de huidige schoolgebouwen daar niet (meer) aan voldoen.


Wijkbelangen

Kortom, er spelen in het project ‘scholenschuif’ meerdere belangen. Als BHTD vinden wij dat het wijkbelang minstens zo belangrijk is als het belang van de gemeente en schoolbesturen. Wij zullen het project en de plannen dan ook nauwgezet blijven volgen en zitten graag aan tafel als er over gesproken wordt. Dat laatste lijkt te gaan gebeuren, want wij lezen op de website van de gemeente: “Bewoners, ondernemers en onderwijsspecialisten in Tanthof worden hierbij betrokken, naar verwachting begin 2019.”

De BHTD gaat er vanuit uitgenodigd te worden voor deze gesprekken. Wij houden u waar mogelijk via onze website en sociale media op de hoogte van de ontwikkelingen.


Bronnen en meer informatie:
https://www.delft.nl/nieuws/onderzoek-naar-een-locatie-scholen-tanthof
https://www.delft.nl/wonen/wonen-delft/delftse-wijken/tanthof/nieuwbouw-scholen